VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI KRUPA SPOL. S R. O.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji tovaru prostredníctvom E-shopu alebo prostredníctvom telefónu či e-mailovej komunikácie a sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
1.2 Ponuka tovaru v E-shope je určená iba pre fyzické či právnické osoby, ktoré objednávajú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a pre subjekty verejného práva.

2. Vymedzenie pojmov
2.1 „Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť Krupa spol. s r.o., so sídlom: Košťany nad Turcom č. 69, 038 41 Košťany nad Turcom, Slovenská republika, IČO: 31591957, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 1386/L.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

2.2 „Kupujúcim“ sa rozumie subjekt, fyzická či právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a subjekt verejného práva.
2.3 „E-shopom“ sa rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný pre Kupujúcich na internetovej stránke: https://www.krabicekrupa.sk
2.4 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ktorej súčasťou sú tieto VOP.
2.5 „Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim.
2.6 „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených čl. 1, ods. 1 týchto VOP.
2.7 „Cenou“ sa rozumie cena Tovaru podľa konkrétnej Objednávky stanovená na základe aktuálneho cenníka Predávajúceho uvedeného pri jednotlivých Tovaroch v E-shope.
2.8 „Osobným údajom“ sa rozumie názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho.
2.9 „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci

3. Uzatvorenie zmluvy
3.1 Kupujúci vykonáva objednávky tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, mailom alebo telefonicky na kontakt uvedený na webe rozhrania obchodu.
3.2 Ak si Predávajúci objednáva Tovar telefonicky či prostredníctvom e-mailovej komunikácie, oznámi Predávajúcemu požadované údaje a potvrdí, spôsobom požadovaným Predávajúcim, skutočnosť, že sa oboznámil so znením VOP.
3.3 Predávajúci po prijatí Objednávky urobenej Kupujúcim prostredníctvom E-shopu zašle Kupujúcemu automatické potvrdenie prijatia Objednávky spolu so sumarizáciou Kupujúcim objednaného Tovaru, pričom Zmluva je uzatvorená telefonickým potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho. Ak je Objednávka Kupujúcim urobená iným spôsobom, než prostredníctvom E-shopu, je Zmluva uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim buď telefonicky, alebo inou vhodnou formou.

4. Cena a platobné podmienky
4.1 Všetky ceny sú ceny vyjadrené v eurách a to vrátane i bez DPH, platné v deň uskutočnenia objednávky Kupujúcim..
4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť nezaplatené dodávky Tovaru, resp. požadovať zaplatenie vopred, pokiaľ sa medzi uzatvorením Zmluvy a poskytnutím plnenia vyskytnú odôvodnené pochybnosti o solventnosti Kupujúceho a/alebo dôjde k omeškaniu Kupujúceho pri úhrade už splatných faktúr. Ak neuhradí Kupujúci v súlade s ustanovením tohto odseku Cenu vopred, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
4.3 Faktúra splatná do 30 dní od dátumu jej vystavenia bude zaslaná separátne na fakturačnú adresu poštou.
4.4 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
• Bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho Všeobecná úverová banka, a. s. Martin, č. 575546362/0200 na základe vystavenej faktúry. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry.
• b. Bezhotovostne platobnou kartou MasterCard alebo VISA
• V hotovosti na dobierku v mieste učenom kupujúcim v objednávke (pozn. tovar zaplatíte až po prevzatí zásielky prepravnej službe)

5. Dodanie tovaru
5.1 Ak dostane Predávajúci Objednávku v pracovných dňoch (Po – Pi) do 13.00 hodiny, bude Tovar expedovaný do 4 pracovných dní, v ostatných prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, potvrdením Objednávky Predávajúcim podľa čl. 3 týchto VOP. V prípade špecifického druhu Tovaru môže byť lehota dodania Tovaru podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Predávajúcim primerane jednostranne predĺžená, pričom o tejto skutočnosti, rovnako ako o predpokladanej lehote dodania daného Tovaru, bude Predávajúci Kupujúceho informovať.
5.2 Expedícia Tovaru sa môže z dôvodu preverenia solventnosti Kupujúceho primerane, podľa potreby Predávajúceho, predĺžiť, a ak má Predávajúci pochybnosti o solventnosti Kupujúceho, je oprávnený podmieniť odoslanie Tovaru Kupujúcemu platbou vopred. Ak odmietne Kupujúci uhradiť Predávajúcemu Cenu vopred v súlade s ustanoveniami tohto bodu VOP, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
5.3 Pri Objednávke tovaru v hodnote nad 200,- € (bez DPH) nie je Kupujúcemu účtované balné podľa aktuálneho cenníka a náklady na dodanie Tovaru. Ak je hodnota objednaného Tovaru nižšia než 200,- €, je Kupujúci povinný spolu s Cenou uhradiť tiež balné a náklady na dodanie Tovaru podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho.
5.4 Spôsob dodania Tovaru si zvolí Kupujúci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho.
5.5 Kupujúci berie na vedomie, že všetky termíny na dodanie Tovaru uvedené v tomto článku VOP sú iba orientačné a Predávajúci ich môže podľa svojich aktuálnych potrieb meniť.
5.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru, a to za nasledujúcich podmienok: Vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný vrátane originálneho obalu, bez známok opotrebenia a akéhokoľvek používania. V pochybnostiach, či došlo k splneniu podmienok pre vrátenie Tovaru podľa tohto bodu, rozhoduje vždy Predávajúci. V takom prípade Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na číslo +421 948 460 871 alebo na e-mail kartonaz@krupa.sro.sk a uvedie, že využíva svoje právo na vrátenie Tovaru s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie ceny vráteného Tovaru s priloženým reklamačným formulárom. Tovar individualizovaný podľa požiadavky kupujúceho môže byť vrátený spôsobom podľa tohto odseku len na základe dohody s Predávajúcim (pokiaľ boli bez zavinenia Kupujúceho pri odovzdaní poškodené a stali sa týmto nepoužiteľné).
5.7 V prípade odstúpenia od zmluvy a dodržanie postupu v čl. 5.6., Vystaví Predávajúci Kupujúcemu dobropis k faktúre do štrnástich (14) dní po obdržaní Tovaru na nižšie uvedenú adresu: KRUPA spol. s r. o., Košťany nad Turcom č. 69, 038 41 Košťany nad Turcom. Po vystavení dobropisu požiada Kupujúci o náhradu vráteného tovaru a to formou vrátenia peňažných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho alebo o vzájomný zápočet s ďalšou faktúrou.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
6.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
6.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6.6 Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 6.1. až 6.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 6.4. až 6.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
6.7 Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
6.8 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
• ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
• ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
• ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
• ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
• ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
• ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
• ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
• Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
6.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
• odovzdaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.10 Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Tovar v lehote 30 dní odo dňa doručenia Tovaru, a to za nasledujúcich podmienok: Vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný vrátane originálneho obalu, bez známok opotrebenia a akéhokoľvek používania. V pochybnostiach, či došlo k splneniu podmienok pre vrátenie Tovaru podľa tohto bodu, rozhoduje vždy Predávajúci. V takom prípade Kupujúci kontaktuje Predávajúceho na číslo +421 948 460 871 alebo na e-mail kartonaz@krupa.sro.sk a uvedie, že využíva svoje právo na vrátenie Tovaru s uvedením čísla Objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie ceny vráteného Tovaru s priloženým reklamačným formulárom. Tovar individualizovaný podľa požiadavky kupujúceho môže byť vrátený spôsobom podľa tohto odseku len na základe dohody s Predávajúcim (pokiaľ boli bez zavinenia Kupujúceho pri odovzdaní poškodené a stali sa týmto nepoužiteľné).
6.11 V prípade odstúpenia od zmluvy a dodržanie postupu v čl. 5.6., Vystaví Predávajúci Kupujúcemu dobropis k faktúre do štrnástich (14) dní po obdržaní Tovaru na nižšie uvedenú adresu: KRUPA spol. s r. o., Košťany nad Turcom č. 69, 038 41 Košťany nad Turcom. Po vystavení dobropisu požiada Kupujúci o náhradu vráteného tovaru a to formou vrátenia peňažných prostriedkov na bankový účet Kupujúceho alebo o vzájomný zápočet s ďalšou faktúrou.

7. Výhrada vlastníckeho práva, Nebezpečenstvo škody
7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Ceny.
7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

8. Ochrana osobných údajov
Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, na základe a v súlade s predmetnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež „GDPR“), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsoby a prostriedky spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 GDPR. Kupujúci – fyzické osoby sú transparentne informované v zmysle článku 13 a 14 GDPR, ako aj poučené o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 GDPR.

9. Zasielanie obchodných oznámení
Predávajúci v rámci plnenia zmluvných povinností zasiela Kupujúcemu na jemu nahlásený elektronický kontakt obchodné oznámenia. Kupujúci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovej adrese:kartonaz@krupa.sro.sk

10. Záverečné ustanovenie
10.1 V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, nebude tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení.
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo robiť primerané zmeny Tovaru, ktoré slúžia výlučne na skvalitňovanie stavu Tovaru, a to i bez predchádzajúceho oznámenia.
10.3 Z výrobných a z reprodukčno-technických dôvodov môžu zobrazené výrobky vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky.
10.4 Pre zmluvný vzťah platí výlučne slovenské právo pri vylúčení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v týchto VOP alebo v zmluve výslovne upravené, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.5 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, budú riešené miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
10.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.