Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Prevádzkovateľom e-shopu krabicekrupa.sk a vašich osobných údajov je spoločnosť KRUPA spol. s r.o., so sídlom Košťany nad Turcom č. 69, 038 41 Košťany nad Turcom, Slovenská republika, IČO: 31591957, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 1386/L. (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.
Ako náš zákazník, návštevník e-shopu krabicekrupa.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sa spracúvajú a na aký účel, na aký dlhý čas a vyberáme prípadné ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú. Preto sme prevádzkovateľom. Vaše osobné údaje spracovávame za nižšie uvedených podmienok.

Spracovávané osobné údaje

KRUPA spol. s r. o. spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré KRUPA spol. s r. o., poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (v rámci objednávky tovaru v e-shope, pri reklamácii tovaru telefonicky alebo mailom).

Ide o tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, meno používateľa a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručovanie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach
 • vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily
 • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách
 • údaje o vašom správaní na webe vrátane prípadov, kedy ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvania obrazovky a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, a taktiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a taktiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené od vášho nastavenia, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám

Zákazník ako subjekt údajov a jeho práva

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

· Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
· Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
· Máte právo na výmazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
· Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
· Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
· Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Zabezpečenie osobných údajov

Pri každom spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich maximálne zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to najmä formou potrebných technických opatrení a zabezpečení nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií, ako aj formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamestnancov.

Naša spoločnosť vydala aj Smernicu o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti KRUPA spol. s r. o., a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie opatrenia na zabezpečenie, ako automatizovane, tak i manuálne spracovávanie osobných údajov.

V prípade, že je na ďalšie spracovanie osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – spracovateľ osobných údajov – je toto spracovanie detailne riadené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, stanovuje prísne technické a organizačné pravidlá pre účinnú ochranu údajov spracovaných u spracovateľa.

Aká je doba uschovávania osobných údajov

 • Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme.
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

– V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov
– V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie
– V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

Aká je doba uschovávania osobných údajov

 • Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme.
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.
 • Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.
– V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov
– V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie
– V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

Cookies
Za účelom skvalitňovania našej Online ponuky a zlepšovanie elektronickej komunikácie so zákazníkmi a členmi zákazníckych a vernostných programov, využívame okrem iného aj súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (používateľom) a ďalej zlepšovať našu ponuku a komunikáciu s vami.

V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že cookies v žiadnom prípade neumožňujú prístup do PC alebo iného komunikačného prostriedku a nie sú ani používané k akémukoľvek zhromažďovaniu osobných údajov. Máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť a túto na svojom ICT prostriedku zrušiť / vypnúť.

Kde nás môžete kontaktovať

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok alebo uplatnenia Vašich práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás:

 • písomne formou listu / oznámenia na adresu: KRUPA spol. s r. o., so sídlom Košťany nad Turcom č. 69, 038 41 Košťany nad Turcom
 • elektronicky na e-mailovou adresu juraj.krupa@krupa.sro.sk
 • telefonicky na tel. čísle: 0948611044